ตอน1           

                <<<< Visum und Ausweis - Visa and document of identification >>>>

การขอวีซ่าและประเภทของวีซ่า

 

ระเบียบการขอวีซ่าเช้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับบุคคลสันชาติไทย ต้องยื่นเอกสารและแสดงหลักฐานสำคัญดังต่อไปนี้
1.แบบคำร้องที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อของผู้เดินทาง ซึ่งต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง
2.หนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากการเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วยังมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า  6 เดือน
3.รูปถ่ายปัจจุบัน  ขนาด  2 นิ้ว 1ใบ
4. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ถ่ายเอกสารตั๋วเครื่องบินแนบไปด้วย)
5. หลักฐานการเงิน(เอกสารรับรองฐานะการเงินจากธนาคารหรือบัตรเครดิต)
6. กรณีจะเดินทางโดยมีผู้เชิญหรือรับรองจากสวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอแบบฟอร์มรับประกันของผู้เชิญจากสถานทูตสวิสกรอกรายละเอียดแล้วนำไปยื่น ผู้รับทางสวิตเซอร์แลนด์จะจัดการขั้นต่อไป  เรื่องการรับรองผู้รับรองจะต้องมีเงินในธนาคารรับรองไม่ต่ำกว่าCHF20,000 ต่อ 1คน  แต่ถ้ามีฐานะการเงินรับรองไม่ถึงที่ทางสวิตฯกำหนดไว้   จะทำในรูปประกันเจ็บป่วยแทนได้ในวงเงินเท่าๆกันก็ได้ไม่มีปัญหา

 

ที่อยู่ของสถานทูตสวิสในประเทศไทย

เลขที่ 35 ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ
10303
Tel.(0066  2) 255 44 81 ต่อ 131,135,136
โทรสาร
(0066   2) 253 01 56- 60

 

ประเภทของวีซ่าและข้อกำหนดของวีซ่า

1. วีซ่านักท่องเที่ยว(Touristvisum)
ขอได้ไม่เกิน 90 วัน (3เดือน)  บางคนอาจจะขอมาได้ 6เดือน หรือ 1ปี ซึ่งแล้วแต่กรณี
- กรณีที่มีผู้เชิญมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เดินทางถ้ามาถึงที่สวิตฯแล้ว ผู้เดินทางต้องไปขอรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนราษฎร์(Gemeinde)ภายใน 14 วันหลังจากเดินทางเข้าประเทศสวิตฯเรียบร้อยแล้ว
- ถ้าคนขอวีซ่าท่องเที่ยวมาได้แค่ 3 เดือน ก่อนจะครบกำหนดวีซ่าหากมีความประสงค์อยากอยู่ต่อต้องรีบทำ ไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานทะเบียนราษฎร์ โดยมีผู้ค้ำประกันในประเทศสวิตฯไปด้วย  ผู้รับรองจากประเทศสวิตฯจะต้องเขียนจดหมายสั้นๆว่าขอให้อยู่ต่ออีก3เดือนแล้วจะกลับประเทศไทยแน่นอนและแสดงฐานะการเงินค้ำประกันหรือทำประกันเจ็บป่วยอุบัติเหตุ การอนุมัติขึ้นอยู่กับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่จะอนุมัติให้ออกวีซ่าต่ออายุ ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะไม่ให้เกิน 6 เดือน
- ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวไม่มีสิทธิรับจ้างทำงานในสวิตฯ  หากพบมีการลักลอบจะถูกจับดำเนินคดีซึ่งแล้วแต่การพิจารณา หลังจากนั้นจะถูกส่งกลับประเทศไทยทันที
- เมื่ออายุของวีซ่าหมดไม่ได้ทำต่อ แต่ยังหลบซ่อนอยู่ในสวิตฯถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย จะต้องถูกปรับหรือจำ หรือถูกห้ามเข้าประเทศสวิตฯในระยะเวลาที่ทางการกำหนด

2. วีซ่าสำหรับนักธุรกิจ(Geschaeftsvisum)
อนุญาตให้อยู่ได้ตั้งแต่ 10- 14วัน หรืออาจขอได้นานถึง 90 วัน โดยขอตามระเบียบข้างต้น

3. วีซ่าสำหรับผู้เดินทางมาทำงาน(Arbeitsbewilligung/B-Ausweis)
ายุของวีซ่าการทำงานขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการนายจ้าง บริษัท หรือห้างร้านว่าจะทำสัญญาจ้างนานแค่ไหน ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่า เมื่อหมดอายุก็จะต้องเป็นผู้เดินเรื่องต่อวีซ่าให้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรมแรงงานของประเทศสวิตฯด้วย

4. วีซ่าสำหรับศิลปินและนักเต้นต่างๆ(Carbaret,Taenzerinnen/L-Ausweis)
สิ่งสำคัญที่ศิลปินหรือนักเต้นคาบาเร่ต์ควรทราบ และเอกสารสำคัญสำหรับดำเนินการมีดังนี้
- สัญญาจ้างทำงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
- ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าให้
- อายุของผู้รับจ้างต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- วีซ่าประเภทนี้มีกำหนด 8 เดือนเท่านั้น เมื่อครบกำหนดแล้ว  ต้องออกนอกประเทศ หากมีการว่าจ้างต่อต้องรออีก 2 เดือนจึงจะยื่นขอวีซ่าเข้าทำงานในประเทศสวิตกได้อีก 8 เดือน หากไม่มีการสัญญาจ้างหรือป่วยหรือด้วยสาเหตุใดๆที่ไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลาเกินกว่า 1 เดือน ต้องเดินทางออกนอกประเทศ

5. วีซ่านักศึกษา(Studentenvisum/B-Ausweis)
ขบวนการสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในประเทศสวิตฯ มีดังนี้
- ติดต่อกับทางโรงเรียนในประเทศสวิตฯ ขอเอกสารรับรองจากทางโรงเรียนว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการศึกษาจริง
- นำหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานฑูตสวิส ในประเทศไทย
- อายุของวีซ่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ
- ในบางกรณีทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจะดำเนินการขอวีซ่าโดยตรงต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศสวิตฯและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อกับสถานฑูตสวิสในประเทศไทย เพื่ออนุมัติให้
นักศึกษาผู้นั้นได้รับวีซ่า โดยบุคคลนั้นต้องยื่นคำขอร้องไว้แล้วที่สถานทูตสวิสในประเทศไทย
- อาจต้องมีการแสดงสถานภาพทางทรัพย์สิน ซึ่งทางสถานทูตสวิสจะพิจารณาตามความเหมาะสม
- เมื่อจบหลักสูตรแล้วต้องกลับประเทศไทยทันที
- ในระหว่างที่ศึกษาในประเทศสวิตกสามารถทำงานได้จามที่ทางการแต่ละรัฐกำหนด

6. วีซ่าสำหรับพระ นักบวช หรือผู้เผยแพร่ศาสนา(Moench, Missionar, Rabi)
- ผู้ประสงค์จะเดินทางต้องดำเนินขอวีซ่าที่สถานทูตสวิสในประเทศไทยด้วยตนเองตามระเบียบการขอวีซ่าโดยทั่วๆไป
- อายุของวีซ่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขอ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุผลหรือขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐซึ่งแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน
- ทางวัดหรือสถาบันทางศาสนาอาจดำเนินเรื่องขอวีซ่าให้กับพระหรือผู้เผยแพร่ศาสนาด้วย

 

ข้อมูลต่างๆข้างต้นเป็นการรวบรวมเนื้อหาที่สำคัญทั่วๆไปเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้มีปัญหา

Copyright 2003 Pallswiss All Rights Reserved