ตอน6           

                <<<< Arbeitsgesetz - Labour law >>>>

กฎหมายแรงงาน

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ประเภท บี  ซี และบุคคลสันชาติสวิส
เมื่อปัญหาหรือข้อข้องใจในที่ทำงานเกิดขึ้น  จำเป็นต้องมีกฎระเบียบ หรือกฎหมายแรงงานเพื่อใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ  เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  ดังนั้นจึงควรทราบแรงงานทั่วไป

กฎหมายแรงงานในประเทศสวิตฯมีหัวข้อแบ่งตามสายอาชีพ และลักษณะของใบอนุญาตพำนักประเภทต่างๆ

หัวข้อที่น่าสนใจและควรทราบเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

 

1. เรื่องพื้นฐานทั่วๆไป

1.1 บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศสวิตฯ
บุคคลที่แต่งงงานกับชาวสวิสและอาศัยอยู่ในประเทศสวิตฯอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  สามารถยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตพำนักประเภทบี  ซึ่งได้รับสิทธิประกอบอาชีพต่างๆ  ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐที่อยู่อาศัย  โดยต้องยื่นคำร้องต่อกองตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่พักอาศัย  เมื่อนายจ้างต้องการรับลูกจ้าง ที่ถือใบอนุญาต บี หรือ ซี ต้องตรวจใบอนุญาตพำนักของลูกจ้างและยื่นคำร้องขออนุญาตทำงานต่อกองตรวจคนเข้าเมือง

1.2 การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
เมื่อต้องสมัครงานก็ต้องเขียนจดหมายสมัครงาน(Bewerbungsbrief)พร้อมแนบประวัติโดยย่อของผู้สมัคร(Lebenslauf)และใบผ่านงาน(Arbeitszeugnis)การสัมภาษณ์นั้น กฎหมายระบุชัดเจนว่า นายจ้างไม่มีสิทธิตั้งคำถามเกี่ยวกับการทดสอบเอดส์(Aids Test)เพราะถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล

1.3 หนังสือสัญญาจ้างงาน(Der Arbeitsvertrag)
หนังสือสัญญาจ้างงานจะระบุหน้าที่ สิทธิต่างๆของลูกจ้างและนายจ้าง  ระยะเวลาทดลองงาน จำนวนชั่วโมงทำงาน เงินเดือน สิทธิลาพักร้อน การประกันสังคมต่างๆ เช่น เงินสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ(AHV)  เงินประกันทุพพลภาพ(IV)  เงินประกันอุบัติเหตุ(UV)  เงินประกันตกงาน(Arbeitslosgeld)   และเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาจ้างงาน(Kundigung)
หนังสือสัญญาจ้างงานควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยที่นายจ้างและลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ถ้ามีการตกลงกันด้วยวาจาก็จะมีผลตามกฎหมายด้วย

 

2. การทำงาน

2.1 ระยะเวลาทดลองทำงาน(Die Probezeit)
คือระยะเวลาทำงานเริ่มต้นซึ่งนายจ้างทดลองความสามารถในการทำงาน กำหนดเวลานี้จะแตกต่างกันไป

2.2 เงินเดือน(Der Lohn)
และรายรับพิเศษอื่นๆของงานและค่าครองชีพ เงินค่าเลี้ยงดูบุตร(Kinderzulage)จะแตกต่างกันไปตามรัฐ เฉลี่ยแล้วประมาณ CHF100 -200  (ซึ่งรัฐจะเป็นผู้กำหนด) เงินค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน(Spesen)ไม่ใช่เงินเดือนและต้องมีข้อตกลงกันระหว่างายจ้างและลูกจ้างให้ชัดเจน
เงินล่วงเวลา
(Ueberstunden) เป็นเงินพิเศษที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงานที่เกินเวลางานปรกติที่กำหนดไว้ สำหรับลูกจ้างที่ทำงานด้านบริการ หรือทำงานร้านอาหาร ภัตตาคาร จะต้องศึกษารายละเอียดกับการทำงานล่วงเวลาด้วย

2.3 การลากิจและการลาพักร้อน(Ferien)
กฎหมายแรงงานและระเบียบข้องบังคับของบริษัทหรือองค์กรต่างๆระบุไว้ว่า ลูกจ้างมีสิทธิลางานได้ การลาหยุดเพื่องานสมรสของตัวเอง ลาหยุดเพื่อพบแพทย์หรือทันตแพทย์เป็นต้น
สำหรับการลาพักร้อนนั้น ระยะเวลาการพักร้อนจะระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือสัญญาการว่าจ้าง  แต่ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าหากได้รับอุบัติเหตุ หรือป่วยระหว่างลาพักร้อน จะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ
และต้องมีใบแพทย์มาแสดงเพื่อจะได้รับวันชดเชยวันลาครบตามกำหนด

2.4 การยกเลิกสัญญาว่าจ้าง(Kundigung)
ในหนังสือสัญญาจ้างจะระบุเงือนไขของการยกเลิกสัญญาจ้าง เช่นในระหว่างทดลองความสามารถ ยกเลิกได้ภายใน 7 วัน และหากต้องการยกเลิกสัญญาจ้างงานหลังจากผ่านระยะทดลองงานผ่านไปแล้ว ก็จะมีการกำหนดบอกล่วงหน้า(Kundigungsfrist)ที่แตกต่างกันออกไป

ข้อสำคัญการยกเลิกสัญญาจ้างงานจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ  หนังสือลาออกนี้จะต้องยื่นอย่างช้าที่สุดในวันสุดท้ายของเดือน  บางครั้งนายจ้างมีเหตุผลที่เหมาะสมและจำเป็นที่จะต้องเลิกสัญญาจ้างทันทีสามารถทำได้ และหากมีความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกิดขึ้นสามารถยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานได้
อย่างไรก็ตามลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย จากการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างเช่นขณะตั้งครรภ์จนถึงช่วงหลังคลอด
16 สัปดาห์หรอือยู่ระหว่างลาป่วยเป็นต้น

หากต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเพิ่มขึ้น ควรติดต่อกับกรมแรงงาน(Arbeitsamt)ของเขตที่อยู่

เอกสารอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดมาจากหนังสือกลุ่มหญิงไทยเพื่อหญิงไทยThai Frau fuer Thai Frau
ใครสนใจสมัครเป็นสมาชิกได้ตามที่อยู่นี้
Postfach 2233
8033 Zuerich
Tel. 079 649 34 32

Copyright 2003 Pallswiss All Rights Reserved