ตอน5           

                <<<< Gerichtliche Trennung - Judicial separation >>>>

สิทธิการพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

การแยกกันอยู่กับคู่สมรสอย่างเป็นทางการ(Gerichtliche Trennung)

การแยกกันอยู่เป็นทางการคือ ยังไม่ขาดจากการเป็นสามีภรรยา  แต่เป็นการให้เวลาแก่ทั้งสองฝ่ายทบทวนปรับปรุงข้อบกพร่อง  หาหนทางที่จะแก้ปัญหาคู่สมรส  หรือสำหรับกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรับสิทธิในการปกครองเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว
การแยกกันอยู่กับคู่สมรสเป็นการยุติปัญหาบางประการ  แต่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลายอย่าง เช่น
การต้องอยู่คนเดียว หรืออยู่กับบุตรตามลำพัง การดูแลบุตร และการศึกษาของบุตร หรือมีโอกาสจะพบบุตรตามข้อตกลงของการแยกกันอยู่  ต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย การเงิน ภาษี การประกันสุขภาพ และประกันความมั่นคงเมื่อสูงอายุ   ดังนั้นการเตรียมรับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ  โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ดูแลบุตร  จึงจำเป็นต้องเตรียมคำอธิบายที่เหมาะสมเพื่อให้บุตรเข้าใจและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย  เพราะบุตรของคุณก็ต้องเผชิญกับคำถามของเพื่อนฝูงเช่นเดียวกัน
ดังนั้นหากคุณเห็นว่าการแยกกันอยู่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว คุณควรทราบว่าขั้นตอน ตลอดจนสิ่งสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงมีอะไรบ้าง

 

เพื่อป้องกันกับปัญหาที่อาจจะตามมาหลังการแยกที่พักอาศัย

คู่สมรสควรทำสัญญาแยกกันอยู่เป็นลายลักษณ์อักษร(Trennungsvereinbaraung)โดยติดต่อขอคำแนะนำจากศูนย์บริการข้อมูลแก่คู่สมรส หรือ ทนาย ในเมืองที่อาศัยอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายของแต่ละเขตที่อยู่
มีข้อปฏิบัติปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป  เพื่อให้คู่สมรสได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
สำหรับสตรีไทยที่ไม่มั่นใจว่าจะเข้าใจคำแนะนำของศูนย์ฯหรือทนายได้ดีพอ ควรติดต่อหาผู้แปลไปด้วยทุกครั้ง
และเมื่อมีการตกลงตามเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายพอใจแล้ว ควรขอให้มีการแปลสัญญาแยกกันอยู่นี้เป็นภาษาไทยแนบกับต้นฉบับและเก็บเป็นหลักฐานหนึ่งชุดด้วย ในกรณีที่คู่สมรสตกลงกันได้ด้วยดี ก็อาจขอความช่วยเหลือโดยตรงในการทำสัญญาแยกกันอยู่ สำหรับผู้ที่ต้องการสิทธิในการปกครองบุตรหรือต้องการอยู่ในบ้าน หรือที่พักนั้นต่อไป หรือต้องการค่าเลี้ยงบุตร  ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆจากฝ่ายตรงข้าม  ควรยื่นคำร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองสถาบันสมรส (Gesuch um Eheschutz หรือEheschutzmassnahmen)ซึ่งจะมีผู้พิพากษา(Eheschutzrichterin/Eheschutzrichter) เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในหัวข้อสัญญาและตัดสินให้คู่สมรสแยกกันอยู่อย่างเป็นทางการได้

 

วิธียื่นคำร้องขอความคุ้มครองและการตัดสินจากศาล

1. ด้วยวาจาโดยไปติดต่อศาลในเขตที่คุณอาศัยอยู่แล้วแจ้งความจำนงที่จะแยกอยู่กับคู่สมรส รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2. ทางจดหมายโดยเขียนระบุความต้องการในการแยกกันอยู่กับคู่สมรส  พร้อมทั้งเขียนข้อเรียกร้องอื่นๆเช่น ให้คู่สมรสย้ายไปอยู่ที่อื่น หรือต้องการอยู่กับบุตรหรือให้คู่สมรสเป็นผู้รับผิดชอบค่าเลี้ยงดูเป็นต้น

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไว้หากศาลต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

เมื่อมีการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ควรสอบถามให้แน่ชัดทุกครั้งว่าต้องนำเอกสารอะไรไปด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินเรื่อง

 

ค่าใช้จ่ายขอความคุ้มครองและการตัดสินจากศาล

ส่วนใหญ่ศาลจะเรียกเงินเก็บล่วงหน้าจากผู้ยื่นคำร้อง เมื่อทำการพิจารณาและตัดสินแล้วก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด  และตัดสินว่าผู้ใดควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่าใดทั้งนี้ไม่รวมกับค่าทนายของแต่ละฝ่าย ในกรณีที่ผู้ขอร้องขัดสนด้านการเงิน ควรติดต่อกับอำเภอเขตที่อาศัยอยู่ตั้งแต่แรก  เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาล และค่าว่าความของทนายความ(Kostenerlassung)แล้วนำเอกสารจากทางอำเภอไปยื่นคำร้องต่อทนายความ  ให้ว่าความให้รัฐเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Unentliche Prozessfuehrung)หรือบางส่วน

 

ระยะเวลาในการดำเนินการของศาล

ส่วนใหญ่ใช้เวลาหนึ่งถึงสามเดือน แต่หากศาลมีคดีต้องพิจารณาหลายราย หรือคู่กรณีมีปัญหาที่ไม่อาจออมชอมกันได้อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น

 

ค่าครองชีพระหว่างคู่สมรสแยกกันอยู่อย่างเป็นทางการ(Bedarfsberechnung)

ศาลจะพิจารณาและตัดสินจำนวนค่าครองชีพที่แต่ละฝ่ายสมควรได้รับจากมาตรฐานของค่าครองชีพขั้นต่ำที่ทางรัฐกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากความต้องการหลักเช่นค่าเช่าบ้าน ภาษี ค่าเดินทางไปทำงาน  ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการหางานค่าเลี้ยงดู  และหนี้สินจากข้องผูกพันในการส่งเสียค่าเลี้ยงดู เงินที่ต้องผ่อนส่งธนาคารทุกเดือน สัญญาเงินกู้ต่างๆและเบี้ยประกันชีวิต แล้วนำมากำหนดค่าเลี้ยงดู

Copyright 2003 Pallswiss All Rights Reserved