ตอน4           

                <<<< Erleichterte Einbuergerung - Facilitated naturalization >>>>

หลักเกณฑ์การขอสัญชาติสวิสสำหรับชาวไทยที่สมรสกับชาวสวิส

 

ชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวสวิสมีสิทธิยื่นขอสัญชาติตามกฎหมายพลเมือง(BUEG)มาตราที่ 27

 

ผู้มีสิทธิขอสัญชาติสวิสจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- พำนักอยู่ในประเทศสวิตฯเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- ในกรณีที่อยู่ในสวิตฯเป็นเวลาติดต่อกันมาแล้ว 5 ปีแต่ยังไม่ได้สัญชาติสวิส เมื่อออกไปอยู่นอกประเทศจะต้องพำนักอยู่ในประเทศสวิตกอีก 1 ปีขึ้นไป
- จดทะเบียนสมรสกับชาวสวิส อยู่กินร่วมสามีภรรยาเป็นเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปกับคู่สมรสเดิม แต่ทั้งนี้อาจมีข้อยกเว้นด้วย
- ยอมรับและเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ของชาวสวิส เข้าใจสิทธิหน้าที่พลเมือง และระเบียบปฎิบัติทั่วไปของประเทศสวิตฯ

กรณีคู่สมรสเป็นชาวสวิส และใช้ชีวิตร่วมกันในต่างประเทศเมื่อย้ายถิ่นฐานกลับมาอยู่ในประเทศสวิตกและใช้ชีวิตคู่เป็นเวลา 6 ปีขึ้นไปมีความผูกพันกับประเทศสวิตกมีสิทธิยื่นคำร้องขอสัญชาติตามกฎหมายสิทธิพลเมืองมาตราที่ 28 BUEG

 

การยื่นคำร้องขอสัญชาติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ผู้ยื่นคำร้องขอสัญชาติจะต้องกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มที่ทางการออกให้ และยื่นต่อBundesamt fuer Auslaender หรือ ติดต่อที่ว่าการอำเภอในเขตที่อยู่อาศัยพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนครอบครัว(Familienschein)ที่ออกโดยสำนักทะเบียนราษฎรที่คู่สมรสอาศัยอยู่
2.ใบรับรองถิ่นที่อยู่(Wohnsitzzeugnisse/Wohnsitzbescheinigung)โดยออกให้จากสำนักทะเบียนราษฎรเขตที่ผู้ยื่นคำร้องอาศัยอยู่ โดยจะต้องระบุว่าได้พำนักในประเทศสวิตกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. ค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องตามปรกติ CHF 330

 

เงื่อนไขสำคัญในกานยื่นคำร้องขอสัญชาติ

1. ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่ได้อยู่กินกับคู่สมรสชาวสวิสฉันสามีภรรยาตามกฎหมายกำหนด หรือแยกกันอยู่หรือกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินเรื่องหย่าร้าง ทางการมีสิทธิไม่พิจาณาคำร้องนั้นตามกฎหมายสิทธิพลเมืองมาตราที่ 41
2. ผู้ยื่นคำร้องต้องลงลายมือชื่อในคำร้องซึ่งจะเท่ากับเป็นการยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิตรวจสอบประวัติดังนี้
- เป็นผู้ต้องโทษหรือต้องคดีอยู่หรือไม่
- เป็นผู้มีหนี้สินเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
- สอบถามประวัติ หรือข้อมูลต่างๆจากบุคคลอ้างอิงได้

 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องให้ข้อมูลบิดเบือน หรือปกปิดข้อเท็จจริงทางการมีสิทธิไม่พิจาณาคำร้องขอนั้นเป็นระยะไม่เกิน 5 ปี  โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดทั้งสิ้นตามกฎหมายมาตราที่ 41

ผู้เยาว์ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี จะต้องลงมือชื่อในแบบฟอร์มขอสัญชาติด้วย
เมื่อได้รับสัญชาติสวิสแล้วหมายถึงคุณได้รับสิทธิต่างๆอันพึงมีในฐานะพลเมืองของประเทศสวิตฯและได้สิทธิในฐานะพลเมืองของรัฐและเขตท้องที่ที่คู่สมรสมีภูมิลำเนาเดิมอยู่
(Heimatort)

- ข้อมูลต่างๆข้างต้นนี้เป็นการเก็บรวบรวมเนื้อหาสำคัญทั่วๆไปที่เกี่ยวกับการขอสัญชาติสวิส หากต้องการทราบรายละเอียดควรไปสอบถามทางอำเภอเขตที่อยู่อาศัยหรือ Zivilstand und Buergerechtdienst

Copyright 2003 Pallswiss All Rights Reserved