ตอน3           

                <<<< Aufenthaltsrecht - Residence permit >>>>

สิทธิการพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

- ผู้ที่สมรสกับชาวสวิสมีสิทธิอยู่ในสวิตฯได้โดยจะได้ใบอนุญาตพำนักประเภท บี (B-Ausweis) ซึ่งมีสิทธิในการทำงาน ขึ้นอยู่กับรัฐที่อยู่อาศัย และหลังจากได้ใบอนุญาตประเภท บี  5  ปีเต็มแล้ว จะได้ใบอนุญาตประเภท ซี (C-Ausweis)ต่อไป
- การยื่นคำร้องขอสัญชาติเมื่ออยู่ครบ 5 ปี ต้องยื่นขอจากอำเภอในเขตที่พักอาศัย  อาจต้องใช้เวลานานพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูง
- กรณีหญิงที่แต่งงานกับชายชาวสวิส ที่ใช้ชีวิตคู่ 3 ปีขึ้นไป และอยู่ในประเทศสวิตฯเป็นเวลาติดต่อกัน 5 ปี จะสามารถยื่นคำร้องขอสัญชาติได้(Gesuch um erleichterte Einbuergerung)
-หลังจากแต่งงานเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์จะนำบุตรที่เกิดมาจากสามีเดิมมาอยู่ที่สวิตช์ด้วยจะต้องยื่นคำร้องพร้อมใบรับรองสิทธิอำนาจในการปกครองบุตรแค่เพียงผู้เดียว (จากสามีเดิม)Sorgenrecht ต่อกรมตำรวจต่างด้าวก่อนจะไปรับบุตรมา เมื่อทางกรมตำรวจฯตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะออกใบอนุญาตแก่บุตรต่อไป
- บุตรที่มีสิทธิมาอยู่กับมารดาได้นั้น ต้องมีอายุไม่เกิน  18 ปีเท่านั้น
- หญิงไทยที่มีสันชาติสวิสหรือมีใบอนุญาตพำนักประเภท ซี(C-Ausweis) แล้วมีความประสงค์รับบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่งมาอยู่สวิตช์ สามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตรัฐที่ตนอยู่อาศัยแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

สำหรับBern นั้นมีโอกาสได้รับอนุญาตน้อยมากกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆอาจทำคำร้องเพิ่มเติมจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการร้องเรียน

 

ผู้ที่สมรสกับชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

- ในกรณีของผู้ที่มีใบอนุญาตพำนักประเภทซี แล้วจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติซึ่งจะได้ใบอนุญาตพำนักประเภทบี และสามรถทำงานตามกฎหมายของรัฐที่อยู่อาศัย
- ในกรณีของผู้ที่มีใบอนุญาตพำนักประเภท บี  จดทะเบียนสมรสครั้งใหม่กับชาวสวิสหรือต่างชาติที่มีใบอนุญาตพำนักในประเทศสวิตฯหลังจากการจดทะเบียนสมรส ต้องเริ่มใช้ใบอนุญาตพำนักประเภทบีใหม่(อาจมีข้อยกเว้น) ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐและเริ่มนับเวลาใหม่
- ในกรณีของผู้มีวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับชายต่างชาติที่มีสิทธิพำนัก และมีอาชีพการงาน จะต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงที่จะนำภรรยาหรือสามีมาอยู่ในประเทศสวิตฯ(Familiennachzug)

ทางราชการจะมาตรวจสอบที่อยู่อาศัยและตรวจสอบด้านการเงินของผู้ร้องก่อนจะออกใบอนุญาตพำนักให้

Copyright 2003 Pallswiss All Rights Reserved